top of page

ZZZW

Związek Zawodowy Muzyków RP powstał aby chronić interesy polskich muzyków, dbać o ich potrzeby i reprezentować ich wszędzie tam, gdzie ważna jest perspektywa tej grupy zawodowej. Naszym celem jest zbudowanie silnej organizacji mającej realny wpływ na stanowienie i przestrzeganie prawa w sektorze kultury ze szczególnym odniesieniem do polskiego rynku muzycznego.  Związek Zawodowy Muzyków RP będzie występował we wszystkich sprawach istotnych dla bytu polskich muzyków i przyszłości kultury polskiej. 

NASZE CELE

 • Przeciwdziałanie skutkom epidemii, w tym zabieganie o sprawiedliwe traktowanie muzyków na równi z innymi grupami zawodowymi 
   

 • Wprowadzenie ubezpieczeń zdrowotnych, emerytalnych i innych świadczeń socjalnych adekwatnych do specyfiki zawodu artysty muzyka
   

 • Wsparcie prawne i porady dla członków ZZM RP w ramach działalności Działu Prawnego Związku
   

 • Przywrócenie 50% kosztów uzyskania przychodu bez limitu dla artystów muzyków 
   

 • Wprowadzenie opłaty za koncerty artystów zagranicznych koncertujących w Polsce w formie rekompensaty płatnej przez organizatorów na rzecz polskich muzyków
   

 • Ustawa o ochronie twórczości rodzimej chroniąca polską muzykę przed zalewem kultury anglosaskiej, określając parytety prezentacji muzyki tworzonej i wykonywanej przez artystów polskich w mediach takich jak: TV, radio, streaming, a także w ramach wykonań publicznych
   

 • Poszerzenie listy tzw. “czystych nośników” o smartfony, tablety, komputery i inne nowoczesne urządzenia, tak aby muzycy mogli otrzymywać należne im rekompensaty za kopiowanie tworzonych i wykonywanych przez nich utworów w ramach “dozwolonego użytku”

Singer
bottom of page