top of page

ZZZW

ZZMRP logo black płaskie.jpg

Związek Zawodowy Muzyków RP powstał aby chronić interesy polskich muzyków, dbać o ich potrzeby i reprezentować ich wszędzie tam, gdzie ważna jest perspektywa tej grupy zawodowej. Naszym celem jest zbudowanie silnej organizacji mającej realny wpływ na stanowienie i przestrzeganie prawa w sektorze kultury ze szczególnym odniesieniem do polskiego rynku muzycznego.  Związek Zawodowy Muzyków RP będzie występował we wszystkich sprawach istotnych dla bytu polskich muzyków i przyszłości kultury polskiej. 

NASZE CELE

dedykowany system ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych

 • Ustawa o artyście zawodowym, lub oddzielna ustawa o ubezpieczeniach

 • Zasiłki dla bezrobotnych, płatne urlopy, zasiłki chorobowe, urlopy macierzyńskie

 • Sprawiedliwy system finansowania ustawy

sprawy podatkowe

 • Zniesienie vatu na koncerty

 • Zniesienie limitu dla umów o dzieło

 • Usankcjonowanie umów o dzieło jako niekwestionowanej formy umowy dla muzyków wykonujących koncerty

 •  

implementacja dyrektyw UE

 • Implementacja dyrektywy DSM -  prawo autorskie na jednolitym rynku cyfrowym

 • Zapis o tantiemizacji streamingu na rzecz artystów wykonawców

 •  

opłata reprograficzna

 • Pilna aktualizacja przez ministra kultury listy urządzeń od którym pobierana jest opłata reprograficzna

 • Współdziałanie przy zwalczaniu czarnego pr w tej kwestii. Niedawania wiary lobbystom

 •  

ochrona polskiego rynku muzycznego

 • Korekta ustawy o radiofonii i tv w sprawie „polskich kwot w radu” ograniczona do mediów publicznych

 • Opłata od koncertów artystów z po za obszaru EU w Polsce

 • Odpolitycznienie polityki kulturalnej

stawki minimalne dla wynagrodzeń wypłacanych z pieniędzy publicznych

 • z grantów ministerialnych i samorządowych

 • z budżetów państwowych, bądź samorządowych ośrodków kultury

Singer
bottom of page