AKTUALNOŚCI

 

  • Związek Zawodowy Muzyków RP sfinalizował negocjacje z renomowaną belgijską firmą ubezpieczeniową Lloyd’s Insurance Company S.A. dotyczącą UBEZPIECZENIA INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH. Nasi członkowie za ubezpieczenie swoich instrumentów na terytorium Polski zapłacą składkę roczną w wysokości 0,3 % ich szacowanej wartości. Oznacza to, że za instrumenty o wartości 100 000 PLN zapłacimy składkę roczną w wysokości 300 PLN. Ubezpieczenie zabezpiecza nasze instrumenty przed kradzieżą, uszkodzeniami – w tym podczas transportu, koncertów itp.

  • W ostatnich kilku tygodniach Zarząd ZZM RP podjął szereg działań mających na celu nawiązanie dialogu z          rządem RP i przedstawicielami większości parlamentarnej. Wysłaliśmy pisma z naszymi postulatami i katalogiem spraw ważnych dla naszego środowiska, które wg. dostępnych nam informacji dotarły do  Ministra Kultury - prof. Piotra Glińskiego. Wysyłaliśmy także uwagi do ustawy o Radiofonii i TV, które dotarły do Komisji Kultury i Środków Przekazu w Sejmie. Zabiegaliśmy o możliwość spotkań i podjęcia konstruktywnej dyskusji na ważne dla nas tematy. Niestety nasze intensywne starania nie przyniosły rezultatu. W związku z tym, na posiedzeniu w dniu 12.05.2022 roku, zgodnie z paragrafem 7 Statutu ZZM RP, Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę o przystąpieniu Związku Zawodowego Muzyków Rzeczypospolitej Polskiej do Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa - jako jego jednostka organizacyjna. ZZM RP zyska dzięki temu poważne wsparcie ze strony profesjonalnych związkowców. Jesteśmy przekonani, że właśnie rozpoczęta współpraca wzmocni nas od strony organizacyjnej, medialnej oraz przyniesie realne wsparcie w trudnych rozmowach z władzami. Związek Zawodowy Muzyków RP w dalszym ciągu pozostaje organizacją samorządną i niezależną. Nie zmienia się ani sposób zarządzania, ani sposób podejmowania decyzji wewnątrz ZZM RP

  • Pierwszym wspólnych działaniem ZZM RP i Związkowej Alternatywy była skarga na Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Piotra Glińskiego skierowana na ręce Prezesa Rady Ministrów - Mateusza Morawieckiego, w sprawie wieloletniego zaniechania aktualizacji rozporządzenia określającego kategorie urządzeń i nośników służących do zwielokrotniania utworów oraz wysokość opłat od tych urządzeń i nośników. W skardze napisaliśmy m.in.: "Mimo uznanej również przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ale przede wszystkim podnoszonej przez uprawnionych i organizacje reprezentujące podmioty uprawnione do rekompensaty i wyrażanej apelami środowisk twórczych - potrzeby dokonania aktualizacji Rozporządzenia, żadna z postulowanych zmian nie została przez wiele lat dokonana. Odpowiedzialny jest za to minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego".

Full Concert
In Concert