top of page

AKTUALNOŚCI

                                                                                     

KWIECIEŃ 2023

  • Kontynuujemy walkę o godne i sprawiedliwe wynagradzanie naszej pracy. Mijają lata a wciąż nie mamy załatwionych dwóch kluczowych spraw – aktualizacji listy urządzeń, od których pobierana jest opłata reprograficzna (podpisanie uaktualnionej listy jest w wyłącznej kompetencji Ministra Kultury) oraz sprawiedliwego podziału wpływów płynących ze streamingu, czego częścią powinno być objęcie streamingu obowiązkiem tantiemizacji na rzecz artystów wykonawców (prace nad nowymi zapisami w ustawie autorskim wynikające z implementacji dyrektywy DSM są prowadzone przez rząd). W roku ubiegłym dwukrotnie składaliśmy na ręce Premiera skargę na Ministra Kultury – Piotra Glińskiego, za jego bezczynność w sprawie aktualizacji listy urządzeń związanych z opłatą reprograficzną. Dwukrotnie otrzymaliśmy odpowiedź, że nasze skargi są bezzasadne bowiem trwają prace nad ustawą o artyście zawodowym, w której w system finansowania miałaby być wprzęgnięta opata reprograficzna. Wielokrotnie, również na łamach naszego biuletynu, uzasadnialiśmy nasz negatywny stosunek do proponowanego rozwiązania. W ostatnich tygodniach coraz głośniej mówi się także o tym, że ustawa nie trafi do sejmowego procedowania w roku wyborczym. W związku z tym uznaliśmy, że jedynym działaniem, które może zmusić władze do respektowania naszych praw wynikających zarówno z europejskich dyrektyw, jak i z obowiązujących w Polsce ustaw – konkretnie doprowadzić do niezwłocznego podpisania przez Ministra Kultury i dziedzictwa Narodowego rozporządzenia aktualizującego listę urządzeń od których pobierana jest opłata reprograficzna – jest skierowanie sprawy na drogę sądową. Zdecydowaliśmy się na złożenie Skargi na Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

  • Zarząd ZZM RP podjął uchwałę o wstąpieniu naszego Związku w szeregi Międzynarodowej Federacji Muzyków FIM. Stosowne dokumenty zostały już złożone, a procedura przyjęcia potrwa najpóźniej do sierpnia. Jest to bardzo ważny moment w budowaniu siły i prestiżu naszej organizacji. Międzynarodowa Federacja Muzyków, założona została w roku 1948. Jest organizacją zrzeszającą związki zawodowe muzyków i równorzędne organizacje przedstawicielskie. Obecnie liczy około 70 członków z 60 krajów na całym świecie.

      Głównym celem Federacji jest ochrona oraz wspieranie ekonomicznych, społecznych i artystycznych interesów           muzyków reprezentowanych przez związki członkowskie.

       Na liście działań znajduje się:

 - wspieranie organizacji muzyków we wszystkich krajach,

 - wspieranie i umacnianie współpracy międzynarodowej,

 - promowanie krajowych i międzynarodowych inicjatyw ustawodawczych (lub innych) w interesie muzyków,

 - zawieranie umów z innymi organizacjami międzynarodowymi w interesie związków członkowskich i zawodu,

 - pozyskiwanie i opracowywanie danych statystycznych i innych informacji dotyczących zawodu muzyka oraz         

   przekazywanie ich związkom członkowskim,

 - moralne i materialne wsparcie dla związków członkowskich w interesie zawodu i zgodnie z celami FIM,

 - wspieranie wszelkich wysiłków, aby dobra muzyka stała się wspólną własnością wszystkich ludzi,

 - organizowanie międzynarodowych kongresów i konferencji.

      Jako organizacja pozarządowa, FIM utrzymuje stałe relacje z głównymi organizacjami międzyrządowymi – tj. UNESCO, MOP, WIPO. Jest uznawana i konsultowana przez Radę Europy, Komisję Europejską i Parlament Europejski. Umożliwia to jej udział w kluczowych negocjacjach dotyczących ochrony wykonawców, gdzie może sprawić, że głos muzyków będzie słyszalny.  FIM jest członkiem Międzynarodowej Rady Muzycznej (IMC). Współpracuje również ze wszystkimi krajowymi i międzynarodowymi organizacjami reprezentującymi pracowników w dziedzinie mediów. Stworzyła Międzynarodowy Sojusz Sztuki i Rozrywki (IAEA) z Międzynarodową Federacją Aktorów (FIA) i UNI-Media and Entertainment International (UNI-MEI). IAEA jest członkiem Rady Związków Globalnych (CGU).

   

Full Concert
In Concert
bottom of page