top of page
Drummer

DOŁĄCZ DO NAS! RAZEM JESTEŚMY SILNIEJSI!

O ZWIĄZKU

Związek Zawodowy Muzyków RP powstał aby chronić interesy polskich muzyków, dbać o ich potrzeby i reprezentować ich wszędzie tam, gdzie ważna jest perspektywa tej grupy zawodowej. Naszym celem jest zbudowanie silnej organizacji mającej realny wpływ na stanowienie i przestrzeganie prawa w sektorze kultury ze szczególnym odniesieniem do polskiego rynku muzycznego.  Związek Zawodowy Muzyków RP będzie występował we wszystkich sprawach istotnych dla bytu polskich muzyków i przyszłości kultury polskiej. 

ANKIETA ZWIĄZKU ZAWODOWEGO MUZYKÓW RP
 

fbtlo1.jpg

NASZA DZIAŁALNOŚĆ

Związek Zawodowy Muzyków RP walczy o poprawę statusu wszystkich zawodowych muzyków w naszym kraju.

Playing Piano
Występ zespołu muzycznego
prelegenci

EDUKACJA

Związek Zawodowy Muzyków RP prowadzi szereg działań edukacyjnych z zakresu rozwoju kariery muzycznej, tematyki prawnej związanej z wykonywaniem zawodu muzyka, działalności Organizacji Zbiorowego Zarządzania, etc.

LEGISLACJA

Związek Zawodowy Muzyków RP działa na rzecz szybkiego uruchomienia programu wsparcia skierowanego do muzyków indywidualnych, objęcia muzyków systemem opieki socjalnej w sposób adekwatny do specyfiki ich działalności, aktualizacji listy tzw. "czystych nośników" konsultując inicjatywy ustawodawcze rządu parlamentu i inicjując własne.

DZIAŁALNOŚĆ ŚRODOWISKOWA

Związek Zawodowy Muzyków RP działa na rzecz środowiska uczestnicząc w wydarzeniach dotyczących muzyki i kultury Polskiej, organizując własne wydarzenia branżowe, etc.

Concert Clip

SKARGA NA MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO DO PREZESA RADY MINISTRÓW  W SPRAWIE BRAKU AKTUALIZACJI ROZPORZĄDZENIA OKREŚLAJĄCEGO LISTĘ "CZYSTYCH NOŚNIKÓW"

19 maja 2022

Guitars

SKARGA NA BEZCZYNNOŚĆ MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO DO WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO

8 maja 2023

Drummer

PISMO ZZM RP DO ORGANIZACJI POPIER-AJĄCYCH USTAWĘ O ARTYŚCIE ZAWODOWYM

03 LUTEGO 2023

Studio mikrofonu

REPLIKA ZZM RP NA  PISMO ZPAV W ZWIĄZKU Z IMPLEMANTACJĄ DYREKTYWY DSM

21 LUTEGO 2023